Tedavi hatası

Bir tedavi istenen sonucu vermezse veya komplikasyonlara neden olursa bundan sadece tedavi eden kişi ile olan güven ilişkisi zarar görmez. Ayrıca hastalar sıklıkla bir tedavi hatası olup olmadığını açıklığa kavuşturmak ister.

Bir bakışta

  • Tedavi hatası şüphesinde hasta ve tedavi eden arasındaki güven ilişkisi zarar görebilir.
  • Tedavi hatası bilgilendirme, teşhis, tedavi, organizasyon, tedavi sonrası veya hijyen kurallarına uyulması gibi farklı alanlarda ortaya çıkabilir.
  • Yasal sağlık sigortaları hastayı şüpheli durumlarda ücretsiz olarak desteklemelidir.
  • Tedavi hatalarının kanıtlanması çoğunlukla zordur.
Tedavi hatası: Genç bir doktor pencerenin yanında duruyor. Gözlerini kapatmış ve eğik başını pencere camına yaslanmış sol ön koluna dayamış.

Tedavi hatası nedir?

Herkes gibi hekimler veya hemşireler, ebeler, doğal tedavi uzmanları veya psikoterapistler gibi diğer sağlık meslek mensupları da hata yapabilir. Sağlık hizmetlerindeki tedavi hataları hasta için son derece ciddi sonuçlar doğurabilir. Böyle hatalar ömür boyu kısıtlılıklara veya ölüme yol açabilir. Tedavi hatası, tedavi genel kabul görmüş tıbbi standartları karşılamadığında söz konusu olur.

Bir tedavi planlanandan farklı seyrederse veya istenen sonucu vermezse, hasta kendini güvensiz hisseder ve bir tedavi hatası olup olmadığını veya başka sebeplerin mevcut olup olmadığını netleştirmek ister. Bu sebeple, bir tedavi hatası şüphesinde yasal olanakları bilmek önemlidir.

Tedavi hatası: Bir doktor bir dizüstü bilgisayarın önünde oturuyor. Yanında taranmış bir kafatasının görüntülerini gösteren büyük bir ekran var. Doktor iki parmağını gözlerine bastırıyor ve sıkışık dişleri görünecek şekilde ağzını büküyor.

Tedavi hatasının hangi türleri mevcuttur?

Tedavi hataları arasında örneğin sadece ameliyatta veya ilaç verilirken yapılan hatalar değil, ayrıca kesin tedavi ve tedavi önlemlerinde yapılan hatalar da sayılır. Tedavi hataları tıbbi faaliyetin tüm alanlarında olabilir.

Diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki alanlarda da tedavi hataları meydana gelebilir:

Bilgilendirme hatası

Bilgilendirme hataları, öncelikle tıbbi müdahaleler ve bunların riskleri hakkında bilgilendirme yapılmaması veya yanlış, anlaşılmaz ya da eksik bilgilendirme yapılması durumunda ortaya çıkar. Bilgilendirme yükümlülüğünü ihlal eden hekimler, belirli koşullar altında bundan sorumlu tutulabilir.

Teşhis hatası

Teşhis hataları muayeneler, laboratuvar testleri ve bulguların değerlendirilmesi sırasında ortaya çıkabilir.

Hastaların başarılı şekilde tedavi edilebilmesi için doğru teşhis şarttır. Hekimlerin, bu sebeple bir hastalığı teşhis etmeden ve bir tedaviye başlamadan önce, tüm olası semptom ve şikayetleri göz önünde bulundurmaları gerekir. Gerekli bulgular atlanırsa veya bulgular yanlış değerlendirilirse bunlar da teşhis hatası olur. 

Tedavi hatası

Tanıdan sonra hekimlerin her zaman en çok iyileşme şansı olan ve en az risk taşıyan tedavi yöntemini tavsiye etmeleri gerekir. Tedavi seçiminde sebepsiz olarak tıbbi standartlardan sapılırsa tedavi hatası ortaya çıkabilir. Örneğin ilacın yanlış dozu, yanlış yapılan enjeksiyonlar veya bir kırıkta yanlış takılmış bir alçı gibi belirli önlemler sırasında yapılan tüm hatalar da tedavi hataları arasında sayılır. 

Organizasyon hatası

Hekim muayenehaneleri, hastaneler ve diğer sağlık hizmetleri tesisleri, süreçlerini, tüm muayene ve tedavi süreçlerinin düzenli ve belirli tıbbi standartlara uygun organizasyonunu garanti altına alacak şekilde tasarlamalıdır. Ayrıca belirlenmiş standartları ve yönergeleri de yerine getirmelidir. Örneğin, yönetimde yapılan veya sağlığı tehdit eden aşırı uzun bekleme süreleri organizasyon hataları arasında sayılır.

Tedavi sonrasındaki hatalar

Hekim, tedavinin başarısını garantilemek için hastayı dikkat etmesi gerekenler hakkında tedavi bitiminden önce bilgilendirmelidir. Buna gerekli kontrol muayeneleri veya belirli ilaçların alınması ile ilgili tavsiyeler de dahildir. Hasta gerekli şekilde bilgilendirilmezse de tedavi hatası ortaya çıkabilir.

Hijyen standartlarının ihlali

Hekim muayenehanelerinde, kliniklerde veya diğer tesislerde hijyen kurallarına uyulmaması hastalar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Özellikle sağlık bakımından zayıf olan insanlar mikroplar sebebiyle büyük tehdit altındadır. Bu yüzden tıbbi hijyen standartlarının ihlali hukuki olarak genellikle tedavi hatası olarak değerlendirilir.

Neden tedavi hataları genellikle zor tespit edilir?

Tedavi hatasının olup olmadığı birçok durumda zor belirlenir. Bir yandan, hekimler tıbbi önlemlerin başarısını garanti edemez. Doğru tedavi uygulandığında bile istenen sonucun alınamaması mümkündür. Diğer yandan, hastalarda ortaya çıkan sorunlar daima kesin olarak tedaviye atfedilemez. Örneğin sağlıkta genel bir kötüleşme, yeni hastalıklardan veya iyi bilinen risklerden kaynaklanmış olabilir. Hastaların tedavi hatasından şüphelenmesi durumunda bununla ilgili harekete geçmeleri genelde zordur. Çünkü temel olarak aşağıdakileri göstermek ve ispatlamak zorundadırlar:

  • Tedavi eden hekimin bir hata yaptığını.
  • Sağlıklarına verilen zarardan dolayı acı çektiklerini.
  • Bir hata sebebiyle sağlıklarının zarar gördüğünü.

Tedavi hatası şüphesinde hangi işlem ve destek imkanları mevcuttur?

Tedavi hatasından şüphelenen kişi farklı işlem ve destek imkanlarına sahiptir. Sıklıkla etkilenenler sorumlu hekimle doğrudan bir görüşme ile endişelerini netleştirme gereği hisseder. Tedavi hatası şüphesinde, öncelikle tedavi eden hekimle açık bir konuşma yapmak mantıklıdır. Bunlar, sağlıkla ilgili risklerde ve kendi hatalarında da talep üzerine kapsamlı bilgi vermekle yükümlüdür.  

Hastanelerdeki imkanlar

Hastanelerde hastalar şikayet yönetimine de başvurabilir. Bazı eyaletlerde klinikler için bağımsız hasta avukatları yasal olarak atanmıştır. Bu ombudsmanlar, hastalara işlemlerde yardımcı olur.

Sağlık sigortalarının hizmetleri

Tedavi hatası şüphesinde diğer önemli bir irtibat noktası sağlık sigortalarıdır. Yasal sağlık sigortaları, tedavi hataları nedeniyle sigorta tazminatı talep ederken ortaya çıkan tazminat haklarının takibinde sigortalılarını ücretsiz olarak desteklemekle yükümlüdür. Böylece, sigortalı tarafından sunulan belgelerin eksiksiz ve inandırıcı olup olmadığını kontrol edebilir, sigortalının muvafakati ile hizmet sağlayıcılardan ek belge talep edebilir, Sağlık Hizmetlerinin (MD) bilirkişi görüşünü alabilir ve mevcut tüm belgelerin son olarak genel bir değerlendirmesini yapabilirler.

Tıbbi meslek kuruluşları

Hekim ve diş hekimi odaları, hekim (ve diş hekimi) ve hasta arasındaki anlaşmazlıkları mahkeme dışında netleştirmek için bilirkişi ve tahkim organları kurmuştur. Bilirkişi komisyonları ve tahkim kurullarının katılımı isteğe bağlıdır, çalışmaları hastalar için ücretsizdir. Henüz yasal işlem yapılmamış durumda olan ve genelde beş yıldan daha eski olmayan davaları ele alırlar. Pek çok hekim odası, örneğin tek başına on hekim odasından sorumlu olan kuzey Alman hekim odalarının hekim yükümlülüğü hususlarında tahkim kurulu gibi kapsayıcı tahkim kurulları kurmuştur. Bir hasta bu yolu seçerse işlem sırasında olası bir tazminat hakkının zaman aşımı süresi kesintiye uğrar.

Bağımsız hasta danışmanlığı

Şüpheli tedavi hatasında tavsiye UPD (Almanya Bağımsız Hasta Danışmanlığı) tarafından da sunulur. Burada her vatandaş diğerlerinin yanı sıra hasta hakları, hekim-hasta anlaşmazlıklarında, uygulama ve tedavi imkanları hakkında ücretsiz olarak telefon yoluyla, www.patientenberatung.de sitesi üzerinden veya ülke çapında 30 danışmanlık merkezinden danışmanlık alabilir.

patientenberatung.de

"Tedavi hataları" konusu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak mı istiyorsunuz? Ayrıntılı bilgiyi "Hasta hakları danışmanı" sunmaktadır.

Hasta hakları danışmanı

Tazminat hakları nasıl geçerli kılınır?

Tedavi hataları etkilenen için ciddi sonuçlar doğurabilir. Gerekli müteakip tedaviler, ağrılar veya kalıcı fiziksel kısıtlılık, sağlık hasarı teşkil edebilir. Örneğin etkilenenler uzun süre çalışamazsa finansal kayıplar da mümkündür. Bu durumda hasar ve ağrı tazminatı veya ölüm durumunda, yakınlar için nafaka hakkı olabilir.

Mahkeme dışı bir anlaşma mümkün değilse dava açılabilir. Bu durumda bir avukatın temsili gerekebilir. Tıp hukuku alanında uzman avukatlar, barolar veya avukat birlikleri aracılığıyla aranabilir. Avukatlık ücretlerine ek olarak hukuk süreci masrafları da olabilir. Bir avukat tutmak ve yasal süreci yürütmek için yeterli finansal kaynağı olmayan etkilenenler, yetkili mahkemeye süreç masrafları yardımı için başvuru yapabilir.

Hasar tazminat hakkı için zaman aşımı süresi genellikle üç yıldır. Etkilenen kişinin olası tedavi hatasından haberdar olduğu yılın sonunda başlar.

Tedavi hataları görülme sıklığı nedir?

Tedavi hataları veya tedavi hatası iddialarına yönelik kapsamlı bir federal istatistik mevcut değildir. Federal Hekim Odası tarafından yayınlanan bilirkişi komisyonlarının ve tahkim kurullarının istatistiksel anketine ilişkin bir rapor vardır. Burada bilirkişi komisyonlarında ve tahkim kurullarında hekim odalarından elde edilen veriler derlenmiştir.

Ayrıca, Medizinischer Dienst Bund (MD Bund), yasal sigortalıların tedavi hatası iddialarına ilişkin tıbbi hizmetler tarafından hazırlanan bilirkişi raporları hakkında yıllık istatistikler yayınlamaktadır.

Bilirkişi komisyonlarının ve tahkim kurullarının tedavi hataları istatistikleri

MD Bund tedavi hataları istatistiği

Tarih:

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?